Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Marketing Handjes  

1.Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Marketing Handjes – de handelsnaam van mevrouw Femke de Coninck, gevestigd te Helmond, KvK nummer 64986314, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever of Koper; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Marketing Handjes  (hierna Marketing Handjes) opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden danwel die bij Marketing Handjes online een product/dienst heeft besteld;

1.3 Werkzaamheden; alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Marketing Handjes uit andere hoofde worden verricht.

1.4 Bescheiden; alle door de opdrachtgever aan Marketing Handjes ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Marketing Handjes vervaardigde zaken.

1.5 Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en Marketing Handjes tot het verrichten van werkzaamheden door Marketing Handjes ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging, danwel tot het leveren van specifiek bestelde producten.

2.Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die door Marketing Handjes worden aangegaan met Opdrachtgever en afwijkingen daarop zijn alleen geldig als deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

2.2 Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met Marketing Handjes aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.

2.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Marketing Handjes in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

3.Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de opdrachtgever aangeeft akkoord te zijn met de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbevestiging, ofwel nadat Marketing Handjes met de uitvoering daarvan is begonnen.

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.3 Indien een opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan, is opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst het gehele bedrag verschuldigd dat op de opdrachtbevestiging is vermeld, ook indien Marketing Handjes dit bedrag in delen factureert.

4.Gegevens opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die naar het oordeel van Marketing Handjes noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van haar opdracht, tijdig te overleggen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Marketing Handjes opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Marketing Handjes haar aanbieding baseert.

4.3 Indien de noodzakelijke gegevens en bescheiden niet ter beschikking staan van Marketing Handjes is zij gerechtigd haar prestatie op te schorten.

4.4 Indien opdrachtgever zulks verzoekt binnen twee weken na beëindiging van de opdracht, zullen de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder opschortingsrecht, aan deze geretourneerd, bij gebreke waarvan Marketing Handjes de bescheiden zal vernietigen.


5. Uitvoering opdracht

5.1 Marketing Handjes zal Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst naar beste vermogen steeds informeren en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en inspannen en draagt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het resultaat. Overeenkomsten met Marketing Handjes houden voor haar uitsluitend een inspannings­verplichting in. Marketing Handjes zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

5.2 Marketing Handjes heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 , art. 7:407 lid 2 en art. 7:409 BW wordt daarbij uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3 Alle door Marketing Handjes genoemde of overeengekomen (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Marketing Handjes spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Marketing Handjes niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Marketing Handjes wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gegeven om na te komen.

5.4 De Opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk zorgvuldig te inspecteren en te controleren of dit aan de overeenkomst beantwoordt. Gebreken of tekorten dienen binnen 14 (veertien) dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld.

5.5. Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige lid ge­noem­de termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na de aflevering schriftelijk aan Marketing Handjes te worden gemeld.

5.6 Marketing Handjes is bevoegd in het geval dit naar haar inzicht noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van diensten van Derden, doch niet na hierover overleg gepleegd te hebben met de Opdrachtgever onder opgave van de kosten. De hieruit voortvloeiende overeenkomst laten rechten en verplichtingen ontstaan tussen Opdrachtgever en Derde en zullen Marketing Handjes nimmer binden.

 6.Online marketing (campagnes)

6.1 Indien Opdrachtgever aan Marketing Handjes opdracht geeft voor online marketing, dan verleent Opdrachtgever voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het voeren van marketingcampagnes op internet (zoekmachinemarketing, social media, e-marketingcampagnes, website beheer etc.).

6.2 Opdrachtgever verleent aan Marketing Handjes een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Marketing Handjes noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de online marketingcampagnes.

6.3 Marketing Handjes zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimaal resultaat, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat. Alle mededelingen van Marketing Handjes over de mogelijke resultaten zijn indicatief. Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.

6.4 Indien de door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de online marketingcampagnes rechtstreeks door de opdrachtgever betaald worden, kan de Marketing Handjes niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de opdrachtgever.

6.5 Opdrachtgever zal bij door Marketing Handjes geleverde producten nimmer illegale software gebruiken, (kinder)porno of andere zaken in strijd met de openbare orde en/of goede zeden op de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimte plaatsen. Opdrachtgever vrijwaart Marketing Handjes uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden wegens het verspreiden van spam. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid is Opdrachtgever aan Marketing Handjes een boete verschuldigd ter hoogte van EURO 5.000,00 (vijfduizend euro), onverminderd het recht van Marketing Handjes op volledige schadevergoeding.

6.6 Opdrachtgever dient zicht te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. Marketing Handjes is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de opdrachtgever.

 7. Workshops/trainingen

7.1 Bij het inschrijven of online aanmelden voor een workshop/training, dient de Opdrachtgever akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Bij betaling kan Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden accepteren en inzien.

7.2 De Opdrachtgever dient de kosten van de workshop/training vooraf te voldoen door middel van een online betaling of vooruitbetaling van de factuur. Indien online betaald wordt, krijgt Opdrachtgever via e-mail een factuur voor de administratie.

7.3. Annulering of opzegging van de overeenkomst voor een workshop/training is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
7.4. Het is niet mogelijk de overeenkomst voor workshopdeelname over te dragen aan een ander persoon.

7.5. Indien Opdrachtnemer verhinderd is, kan hij zich laten vervangen door een collega (ondernemer). Dit dient uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de workshop schriftelijk via e-mail en telefonisch aan Marketing Handjes doorgegeven te worden. Indien hier niet aan voldaan wordt, kan Opdrachtnemer het aankoopbedrag niet terugvorderen.

7.6 Marketing Handjes hanteert voor haar workshop/training een niet-goed-geld-terug garantie. De Opdrachtgever kan een reclamatie indienen onder de volgende voorwaarden:

  • Opdrachtnemer heeft na afloop van de workshop een evaluatieformulier ingevuld, waarbij meer dan 4 evaluatievragen met ‘slecht’ beoordeeld zijn. En waarbij de Opdrachtnemer als eindcijfer de workshop met een 5,0 of lager beoordeeld;
  • Opdrachtnemer binnen 3 werkdagen na de workshop schriftelijk aan Marketing Handjes motiveert waarom de workshop als onvoldoende of slecht ervaren is;
  • Opdrachtnemer direct na afloop van de workshop/training de klacht mondeling meldt aan Marketing Handjes;
  • Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal Marketing Handjes binnen 14 werkdagen na afloop van de workshop het aankoopbedrag aan Opdrachtgever retourneren. Marketing Handjes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, vervolgschade danwel gederfde inkomsten, omzet of winst;

7.7. Bij uitval van een workshop/training door overmacht van Marketing Handjes, wordt in overleg met de deelnemers, een nieuwe datum gepland waarop de workshop alsnog wordt gegeven, of de deelnemers ontvangen binnen 14 werkdagen na uitval van de workshop/training, het aankoopbedrag terug.

8. Geheimhouding en exclusiviteit

8.1 Marketing Handjes is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de resultaten. Deze verplichting geldt niet voor zover de Marketing Handjes een wettelijke plicht heeft tot openbaarmaking of voor zover opdrachtgever Marketing Handjes van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

8.2 Marketing Handjes is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits geanonimiseerd, aan te wenden voor statistische, vergelijkende of marketing doeleinden.

8.3 Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Marketing Handjes niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Marketing Handjes behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met
Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
9.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging, exploitatie of openbaarmaking van program­matuur, websites, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. Iedere beoogde overdracht hiertoe ontbeert goederenrechtelijke werking.

10. Overmacht

10.1 Indien Marketing Handjes zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, ziekte, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken in haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Marketing Handjes alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat marketing Handjes in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Onder overmacht wordt tevens begrepen hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is bepaald, alsmede iedere omstandigheid waarmee Marketing Handjes ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon of behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Opdracht­gever kan worden verlangd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, molest, oproer, sabotage, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen en (gewijzigde) overheidsmaatregelen of -bevelen. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Marketing Handjes, het niet naar behoren nako­men van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Marketing Handjes zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, program­matuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Marketing Handjes is voorgeschreven, alsmede enig uitval van de server, waarvan Marketing Handjes zich bedient.

10.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëin­digen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets zullen zijn verschuldigd.

11. Prijzen en betalingen 

11.1 Alle prijzen worden door Marketing Handjes vastgesteld en zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

11.2 Marketing Handjes behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen, conform de prijsindex.

11.3 Marketing Handjes is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de aard van de opdracht daartoe aanleiding geeft, kan Marketing Handjes van Opdrachtgever een voorschotbetaling verlangen, alvorens met de uitvoering of voorzetting van de opdracht te beginnen. Een dergelijke voorschotbetaling wordt met de toekomstige declaratie(s) verrekend.

11.4 In het geval van diensten zal het honorarium op basis van een overeengekomen uurtarief of fixed fee worden gefactureerd, te vermeerderen met de BTW en eventuele kosten derden. Als het gaat om door Marketing Handjes geleverde producten, zal Opdrachtgever deze conform bij bestelling aangegeven vastgestelde prijzen voldoen, waarna de bestelde producten zullen worden geleverd.

11.5 Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, in Euro’s, door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of verrekening.

11.6 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Marketing Handjes, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Marketing Handjes heeft.

11.7 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.

11.8 Al hetgeen Opdrachtgever betaalt strekt eerst tot voldoening van de verschul­digde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de Marketing Handjes slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst be­don­gen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. Iedere aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan EURO 1.000,00 (duizend euro). De hoogte van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt verminderd met de factuurwaarde van de producten en (resultaten) van diensten die Opdrachtgever behoudt of heeft behouden en de reeds aan Opdrachtgever verleende crediteringen ter zake van de overeenkomst.

12.2 Voor alle indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfs­stag­natie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, ver­min­king of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Marketing Handjes voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdracht­gever aan Marketing Handjes voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in het vorige artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

12.3 Marketing Handjes heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

12.4 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Marketing Handjes.

12.5 De aansprakelijkheid van Marketing Handjes wegens toerekenbare tekortkoming in de na­koming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdracht­gever onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en zij ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Marketing Handjes in staat is adequaat te reageren.

12.6  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Marketing Handjes meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

12.7 De Opdrachtgever vrijwaart Marketing Handjes voor alle aanspraken van derden jegens haar bij de uitvoering van de overeenkomst, alsmede bij het gebruik van aan Marketing Handjes aangeleverde teksten, afbeeldingen en andere gegevens, alsmede voor aanspraken van derden uit hoogte van enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht. 

13. Beëindiging overeenkomst

13.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

13.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging tegen de eerste van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand worden beëindigd. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Wel is Opdrachtgever de in redelijkheid ten behoeve van de opdracht door Marketing Handjes gemaakte kosten verschuldigd.

13.3 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmid­del­lijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Marketing Handjes is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

14. Toepasselijk recht
14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Marketing Handjes waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Marketing Handjes, worden beslecht door de bevoegde rechter te ”s-Hertogenbosch, doch niet dan nadat partijen overleg hebben gevoerd omtrent een minnelijke regeling, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in (al dan niet arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.

15. Overige bepalingen

15.1 Marketing Handjes mag in goed overleg met opdrachtgever, voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar geleverde eindproducten.
15.2. Marketing Handjes is vrij om positieve berichten op en in sociale mediakanalen voor promotiedoeleinden te gebruiken, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

September 2020